Правилник

Правила

Правила за обслужване на читателите и потребителите в библиотеката на НЧ "Просвета 1888" - гр. Поморие

 • Общи положения

Чл. 1 Библиотеката при НЧ "Просвета 1888" е общодостъпна и предоставя безплатно за ползване на читателите библиотечните документи на фонда. Тези правила уреждат взаимоотношенията с читателите и потребителите, съобразно Закона за обществените библиотеки, в сила от 06.07.2009 г.

Чл. 2 Специализираните услуги и читателският абонамент се извършват срещу заплащане по определени тарифи, утвърдени със заповед на председателя на Настоятелството.

 • Регистрация на читателите

Чл. 3 Всеки гражданин има право да ползва услугите на библиотеката, за което трябва да се регистрира като неин читател.

 • При регистрацията, срещу читателски абонамент се получава читателска карта. Картата е за срок от 12 месеца от датата на издаването.
 • Пълнолетните граждани се записват като представят документ за самоличност.
 • Децата и юношите от 6 до 13 навършени години се записват с документа за самоличност на родител или настойник.
 • Личните данни на читателите се ползват единствено за служебни цели и се защитени по смисъла на Закона за защита на личните данни.
 • Възрастни и болни граждани могат да се запишат за читатели чрез свои близки, като ги упълномощят за това писмено.
 • Не се регистрират като читатели гражданите, имащи задължения към библиотеката от предходната година.
 • Безплатен читателски абонамент ползват библиотекарите и служителите в читалището, както и пенсионирани служители и лица с физически увреждания.
 • Дарители на библиотеката по преценка на Настоятелството
 • При регистрирането на читателите се спазват следните изисквания:

- Граждани с постоянен адрес в гр. Поморие се записват като читатели по общия ред.

- Граждани без постоянен адрес гр. Поморие се записват като читатели с читателски абонамент и заплащат депозит, който се връща при връщането на заетите библиотечни материали.

 • При промяна на адрес, тел. и други лични данни, читателят е длъжен да съобщи новия си адрес и тел.
 • Читателската карта е лична и не се преотстъпва за ползване от други лица, освен в случаите посочени в чл. 3, т. 5.
 • При регистрирането читателите се информират за видовете услуги, които могат да получават от библиотеката, за мястото и рерда на получаването им, за задълженията и отговорностите, които поемат спрямо библиотеката, съгласно разпоредбите на настоящите Правила.
 • Права на читателите

Чл. 4 Читателите имат право:

 • Да заемат за дома и да ползват на място библиотечни материали
 • Да получават устна и писмена библиографска и тематична информация
 • Да ползват справочния апарат, изложен на свободен достъп
 • При записване да бъдат осведомени за видовете услуги, за мястото и реда на получаването им и задълженията и отговорностите, които поемат съобразно този правилник.
 • Задължения и отговорности на читателите и потребителите

Чл. 5 Ползването на библиотечните материали и услуги се осъществява срещу представяне на читателска карта.

Чл. 6 На основание Наредбата за запазване на библиотечните фондове, читателите поемат задължение и отговорности, чието неизпълнение води до плащане на глоби или до отнемане правото им да ползват услугите на библиотеката. Читателите са задължени:

 • Да пазят ред и тишина в помещенията на библиотеката
 • Да се отнасят с уважение към служителите на библиотеката и другите читатели, да не нарушават правилата за вътрешния ред, да не предизвикват скандали, да не повишават тон, да не предизвикват околните към неетично поведение
 • Да ползват библиотечните документи внимателно, да ги пазят чисти, да не ги повреждат като подчертават текста и/или правят бележки по него; да не унищожават другите видове библиотечни документи
 • Да преглеждат заетите библиотечни материали при получаването им и ако забележат повреди - да съобщят на библиотекаря, който да ги отбележи върху самия документ
 • Да връщат заетите библиотечни документи в определения срок. Читателите са длъжни лично да се уверят, че връщаните от тях библиотечни документи са разписани от дежурния библиотекар в читателската карта за заемане или на заемната бележка
 • Да не нарушават начина на подреждане на фондовете на свободен достъп, както и приетата организация на обслужване

Чл. 7 Когато читателят не върне или не разпише заети библиотечни документи в определения в настоящите Правила срок, той заплаща глоба за закъснението

Чл. 8 На основание чл. 66 от Закона за обществените библиотеки, който повреди, унищожи или загуби документ от библиотечния фонд, се наказва с глоба от 200 до 500 лв.

Чл. 9 На основание чл. 31, ал. 5, т. 1 от Наредбата за запазване на библиотечните фондове, ако зает библиотечен документ бъде повреден или не може да бъде върнат, потребителят се задължава да го замени с идентичен в библиографско отношение екземпляр, с друго издание на същото заглавие, с равностойно по съдържание и цена издание или да заплати в 5-кратен размер пазарната му стойност

Чл. 10 Когато читателят системно връща заетите библиотечни материали в лошо физическо състояние той се лишава от читателски права

Чл. 11 Когато читателят получи известие за връщането на просрочените библиотечни документи, той е длъжен незабавно да ги върне. В противен случай с него ще се действа съгласно чл. 66 от Закона за обществените библиотеки

Чл. 12 За кражба на библиотечни документи се търси наказателна отговорност съгласно разпоредбите на НК.

 • Заемане на библиотечни материали

Чл. 13 Читателите имат право да получават всички видове услуги, да заемат за дома и да ползват на място библиотечни документи.

Чл. 14 Читателите могат да вземат за дома си не повече от 5 броя библиотечни документи и не повече от 1 екземпляр от едно заглавие.

Чл. 15 Читателите не могат да вземат за дома следните библиотечни документи:

 • Ръкописи, архивни материали, старопечатни издания, справочни издания, периодични издания
 • Библиотечни документи, включени в някои от специалните фондове - на отдел "Краезнание", Фонд "Книги с автограф", както и редки и ценни издания по преценка на библиотечните специалисти, работещи в съответния сектор

Чл. 15

1. Срокът за заемане за дома е 20 дни. През този период читателят може да заема други книги, но максималния брой заглавие за един читателски картон да не надвишава 5.

2. Срокът за заемане за дома може да бъде удължен по искане на читателя два пъти, само ако заетите библиотечни документи не се търсят в момента от други читатели.

3. Читателите имат право да направят резервация за библиотечни документи, които се запазват в срок до 1 седмица.

Чл. 16 Читателите ползват в читалнята изложените на свободен достъп броеве от получаваните периодични издания, без да попълват за тях заемни бележки.

 • Задължения и отговорности на библиотечните служители

Чл. 17 Всички библиотечни служители са задължени вежливо да посрещат, информират и компетентно да упътват читателите и потребителите според техните интереси.

Чл. 18 Служителите в обслужващите читателите и потребителите библиотечни звена са длъжни:

 • Да съдействат за запознаването на новите читатели с реда на ползване на библиотечните материали и услуги в Библиотеката, с правата и задълженията им
 • Да дават първичната фактографска информация на посетителите
 • Да оказват помощ на читателите при работа със справочния апарат и с фондовете на свободен достъп
 • Да подпомагат читателите при работата с традиционните и електронните информационни ресурси на Библиотеката
 • Да оясняват на читателя точно и изчерпателно причините, поради които поръчаният библиотечен материал не може да бъде предоставен за ползване
 • Да поддържат реда в секторите за обслужване на читатели и потребителите и да спазват установените режими на съхраняване и опазване на книжните фондове
 • Своевременно да регистрират заемането иосвобождаването на библиотечните документи от читателите и да проверяват състоянието на върнатите библиотечни документи
 • Да не допускат подчертаване и късане на страници
 • Да се грижат за реда и тишината в читателните зали.
 • Преходни и заключителни разпоредби

Чл. 19 При констатиране на нарушения на този Правилник служителите на библиотеката са задължени да уведомят съответните ръководители.

Чл. 20 Служителите на Библиотеката, които не спазват изискванията на настоящия Правилник, подлежат на административни наказания.

Чл. 21 Настоящите Правила за обслужване на читателите са разработени на базата "Закона за обществени библиотеки"; "Типовите правила за обслужване на читателите на библиотеките" от 1995 г. и раздел 5 и 6 на "Наредба за запазване на библиотечните фондове" от 1995 г., утвърдени от Министерство на Културата.

Чл. 22 Настоящите Правила се актуализират при промяна на нормативната база.

Чл. 23 Настоящите Правила за обслужване на читателите влизат в сила от 01.01.2011 г.

Галерия

View the embedded image gallery online at:
http://prosveta1888.com/library/rules#sigProIde1bbda6c0d
Още в тази категория: « Библиотека Нови книги »

Log in

create an account